Хөгжиж буй голлох зах зээлд хуульчдийг хөтлөх нь

Розэнблатт энд Компани нь хуульчид, зөвлөхүүдээс бүрдсэн олон улсын хуулийн фирм бөгөөд үйлчлүүлэгчээ олон салбар чиглэлд хөрөнгө оруулахад нь зөвлөгөө өгч, мөн зарим төрлийн маргаан дээр ажилладаг. Манай хамт олон 6 тив дамжин дэлхийн 25 гаруй улс оронд зөвлөгөө өгч ажилласан. Бид ихэнхдээ арилжааны чиглэлээр үйлчлүүлэгчээ шаардлага хангахуйц, тэдэнд зориулсан, чанартай үйлчилгээгээр хангадаг.

Бид голлох зах зээлээ болгож үндэстэн дамнасан корпораци, банк, даатгалын компаниуд болон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт, гэрээ хэлцэлийн үйл ажиллагаанд нь төлөөлж ажилладаг. Мөн эдгээр зах зээл дэх хамтран ажиллагч үйлчлүүлэгчдээ олон улс дахь гэрээ хэлцэлийн үйл ажиллагаа болоод тэдний харилцагчидтайгаа хамтрах арилжааны харилцаанд нь төлөөлөн ажиллаж байна.

Бидний орон нутгийн зах зээлийн тухай арвин мэдлэг, арилжааны гэрээ хэлэлцээрийн талаарх олон улсын туршлага мөн үйчлүүлэгчээс шаардаж байдаг мэргэжлийн ур чадвар болон чанартай үйлчилгээг хүргэх талаарх бидний ойлголт, хариуцлагатай байдал нь үйлчлүүлэгчдийнхээ арилжааны болоод хөрөнгө оруулалтын ажилд нь үйлчлэх боломжийг нээж өгч байдаг.

Бид таны амжилтад хувь нэмрээ оруулах хариуцлагатай, чадварлаг, таньд зориулсан үйлчилгээгээр хангах боломж олдоно гэдэгт итгэж байна.